Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα
Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία. Το 'Εργο στοχεύει στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, υποστηρίζοντας τουριστικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα στην αντικατάσταση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων πλαστικών μιας χρήσης (SUP) με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές ενταλλακτικές. 

Περιγραφή

Στόχοι

Αποτελέσματα

Παραδοτέα

Εταίροι

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org