Αποτελέσματα

Είναι εφικτό;

Για τη διασφάλιση του κύριου στόχου του έργου, που είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, προβλέπεται η παραγωγή μιας ποικιλίας διαδικασιών, εργαλείων και παραδοτέων.

  • Διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων (1 συνολικά)
  • Σχέδια δράσεις για κάθε πιλοτική τουριστική εγκατάσταση στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα (3 σε κάθε χώρα, 9 συνολικά)
  • Οδηγός καλών πρακτικών (1 συνολικά)
  • Εργαστήρια για το προσωπικό της κάθε πιλοτικής εγκατάστασης και άλλους ενδιαφερόμενους στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μάλτα (1 σε κάθε χώρα, 3 συνολικά)
  • Πιλοτικά προγράμματα σε 9 τουριστικές εγκαταστάσεις την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα (1 σε κάθε περιοχή, 3 συνολικά)
  • Συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να γίνει η επιλογή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (3 σε κάθε χώρα συμμετοχής, 9 συνολικά)
  • Έρευνα, παρακολούθηση και σχετικές αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά των πιλοτικών κάθε περιοχής ως προς τη χρήση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης(3 έρευνες, 3 παρακολουθήσεις και 3 αναφορές συνολικά)
  • Αναφορά που προσδιορίζει μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης εναλλακτικές πλαστικών μιας χρήσης για την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα, τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις αλλά και το κόστος τους, (1 συνολικά)
  • Τελική έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται τα ευρήματα της έρευνας και της παρακολούθησης των πιλοτικών σε κάθε περιοχή (1 συνολικά)

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org