Παραδοτέα

Δημιουργία χρήσιμων εργαλείων

Η γεωγραφική εξάπλωση του έργου είναι απαραίτητη, προκειμένου να έρθουν αλλαγές σε ένα κοινό διακρατικό ζήτημα, σύμφωνα με τους στόχους της Χρηματοδοτικής Αρχής. Το DST και τα υπόλοιπα παραδοτέα θα προσθέσουν αξία στο αποτέλεσμα, αφού θα είναι διαθέσιμα ελεύθερα προς χρήση με τη λήξη του έργου.

  1. Εργαλείο λήψης αποφάσεων (DST)

Για την ανάλυση της βιωσιμότητας (LCA)  των πλαστικών μιας χρήσης συγκριτικά με τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις, θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις πιλοτικές τουριστικές εγκαταστάσεις σε κάθε περιοχή. Το εργαλείο αυτό (DST) θα δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές εγκαταστάσεις να εισάγουν δεδομένα σχετικά με την υφιστάμενη κατανάλωση, την παραγωγή απορριμμάτων καθώς επίσης και το κόστος των πέντε πλαστικών μίας χρήσης που χρησιμοποιούν περισσότερο και στη συνέχεια να λαμβάνουν εναλλακτικές πλαστικών μιας χρήσης, συγκρίνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε kg ) και το κόστος τους (σε Ευρώ). Στόχος είναι μέσα από το εργαλείο να εκπαιδευτούν οι χρήστες σχετικά με τις διαθέσιμες, κατάλληλες για το σκοπό, οικονομικά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές, και να υποστηριχθούν στην υιοθέτηση της καταλληλότερης εναλλακτικής.

  1. Σχέδια Δράσης

Για κάθε πιλοτική τουριστική εγκατάσταση στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα  πρόκειται να αναπτυχθούν σχέδια δράσης (3 για κάθε περιοχή, 9 συνολικά) ώστε να υποστηριχτούν οι πιλοτικές εγκαταστάσεις στην εφαρμογή μιας στρατηγικής η οποία θα καταργήσει/μειώσει την κατανάλωση των πλαστικών μίας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/904 της Ε.Ε.. Τα σχέδια δράσης θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε εγκατάσταση και πρόκειται να θέσουν συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την κατάργηση/μείωση των 5 πλαστικών μίας χρήσης που καταναλώνονται περισσότερο. Επιπλέον, μέσα από αυτά θα περιγράφονται προτεινόμενες εναλλακτικές για κάθε επιλεγμένο πλαστικό μίας χρήσης, κάνοντας χρήση των αποτελεσμάτων που θα έχουν προκύψει από το διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων, συνοδευόμενες από σχετική περιγραφή που θα εξηγεί τους λόγους επιλογής τους για τη συγκεκριμένη τουριστική εγκατάσταση.

  1. Οδηγός Καλών Πρακτικών

Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος σε κάθε μία από τις 3 περιοχές που συμμετέχουν, θα αναπτυχθεί ένας οδηγός καλών πρακτικών ο οποίος θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πιλοτικών, τα παραδοτέα του έργου, τα σχέδια δράσης καθώς επίσης και το εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Στον οδηγό αυτό θα συνοψίζονται ακόμα οι επιδράσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά να μειωθούν στην τουριστική βιομηχανία μέσα από διαθέσιμες, κατάλληλες για χρήση, οικονομικά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές πλαστικών μίας χρήσης, όπως θα έχουν προκύψει από το DST, ενώ θα παρουσιάζονται επιπλέον προτεινόμενες ενέργειες.

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org