Σύντομος Οδηγός Καλών Πρακτικών

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του έργου και δημιουργήθηκε αφού ολοκληρώθηκαν τα Σχέδια Δράσεων των πιλοτικών τουριστικών μονάδων και στις 3 χώρες. Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών που αναπτύχθηκε μπορεί να υποστηρίξει τις τουριστικές εγκαταστάσεις να αντικαταστήσουν τα Πλαστικά Μίας Χρήσης με πιο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές, εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών. Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών παρουσιάσει συνοπτικά τις επιπτώσεις του πλαστικού στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, παραθέτει τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών, εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, με βάση το εργαλείο DST και να συνοψίσει τις προτάσεις που γίνονται στα επιμέρους Σχέδια Δράσης. Τέλος, ο οδηγός συνοψίζει τα οφέλη που αποκομίστηκαν από το έργο και δύναται να εφαρμοστούν στην τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της, καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους, ώστε να τους καθοδηγήσει σε μια μετάβαση προς ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο διαχείρισης.

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την χρήση των Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP).

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών του έργου διατίθεται σε δυο διαφορετικές εκδόσεις: Η πρώτη έκδοση αποτελεί την πιο περιληπτική όπου αναφέρονται τα πιο σημαντικά σημεία (Σύντομος Οδηγός Καλών Πρακτικών) και η δεύτερη έκδοση αποτελεί τον πλήρη οδηγό όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία, τα κύρια χαρακτηριστικά και αποτελέσματα του έργου.

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org