Χρηματοδότηση

Image

Οι χορηγίες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.
Έχουν τεθεί δύο γενικοί στόχοι: η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και 15 χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στα Βαλτικά κράτη. Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνεργάζονται στενά με την ΕΕ μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι χώρες αυτές έχουν παράσχει €3,3 δισεκατομμύρια μέσω διαδοχικών προγραμμάτων χορηγιών μεταξύ 1994 και 2014.

Για την περίοδο 2014 – 2021, οι χορηγίες της ΕΟΧ και της Νορβηγίας ανέρχονται σε €2,8 δισεκατομμύρια.

Οι προτεραιότητες γι’ αυτή την περίοδο είναι:
#1 Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα
#2 Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της φτώχεια
#3 Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Οικονομία Μειωμένων Εκπομπών Άνθρακα
#4 Πολιτισμός, Κοινωνία των πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα
#5 Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Η επιλεξιμότητα των χρηματοδοτήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας συμβαδίζει με τα κριτήρια που θεσπίστηκαν από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ με αποδέκτες κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το χορηγικό σχήμα του ΕΟΧ και της Νορβηγίας αποτελείται από δύο χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Οι χορηγίες του ΕΟΧ συγχρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, η συνεισφορά των οποίων βασίζεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τους (ΑΕΠ). Οι χορηγίες της Νορβηγίας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη Νορβηγία.

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org