Περιγραφή

Κατανοώντας το πρόβλημα

Παρ’ όλο που το πλαστικό αποτελεί ένα σημαντικό υλικό για τη ζωή μας και την Ευρωπαϊκή οικονομία, δεν ανακυκλώνεται ευρέως (τα πλαστικά απορρίμματα που συλλέγονται για ανακύκλωση δεν ξεπερνούν το 30% του συνόλου των πλαστικών απορριμμάτων), ενώ εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές προσπάθειες και δράσεις για την πρόληψη της ρύπανσης από πλαστικά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πλαστικών μίας χρήσης. Τα σχήματα συνεργασίας στα πλαίσια έργων και πρωτοβουλιών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύουν για τον άνθρωπο και την οικονομία σχετικά με τη ρύπανση από πλαστικά, παρουσιάζουν την ευκαιρία για την εφαρμογή μιας κοινής λύσης, σε μια κοινή διακρατική πρόκληση που μπορεί να μετριαστεί μόνο εάν υιοθετηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα έθνη.

H αποστολή μας

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα», απευθύνεται στην πρόκληση της ΕΕ για τα πλαστικά, και ειδικότερα για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εφαρμοστεί μια κοινή λύση για την Ευρωπαϊκής κλίμακας πρόκληση των πλαστικών, με τη δημιουργία μιας διακρατικής κοινοπραξίας για την υποστήριξη του τουριστικού τομέα σε μια προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μιας χρήσης (SUP), σύμφωνα με την Οδηγία 2019/904 της ΕΕ. Το παρόν έργο, θα στηρίξει επιλεγμένα δείγματα παράκτιων τουριστικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, τη Μάλτα για τη μετάβασή τους σε βιώσιμα και οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα SUP με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές, με τη βοήθεια ενός ειδικού υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων (DST) το οποίο θα αναλύει παράλληλα τη βιωσιμότητά τους. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

Διάρκεια και Χρηματοδότηση

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο - ΕΟΧ (European Economic Area - EEA) και το Νορβηγικό Ταμείο Περιφερειακής Συνεργασίας για τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν στο Περιβάλλον, την Ενέργεια, την Κλιματική Αλλαγή και την Οικονομία Μειωμένων Εκπομπών Άνθρακα, ενώ περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) τουριστικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα (3 σε κάθε περιοχή).

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org