Στόχοι

Οι Στόχοι του Έργου

  • Μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης για κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο
  • Προσδιορισμός, κοινοποίηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και μεθοδολογιών προηγούμενων προγραμμάτων της ΕΕ και σχετικών δράσεων των εταίρων
  • Μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και της έκβασης του σε δυνητικούς δικαιούχους αλλά και στο ευρύτερο κοινό
  • Ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 30 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) μέσα από τη διάδοση των αποτελεσμάτων (outputs)

 

Ευαισθητοποίηση

Η ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής καμπάνιας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικός στόχος για το έργο είναι η επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τουλάχιστον 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε 30 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) στην Ευρώπη ώστε να αυξηθεί η γνώση, να προωθηθεί η βιωσιμότητα και να αλλάξει θετικά η συμπεριφορά σε σχέση με την ελαχιστοποίηση / απαγόρευση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης σε ΜΜΕ, ΜΚΟ, του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη και ευρύτερα, κατά τη διάρκεια και με το πέρας του έργου.

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org